Kategorie

Novinky

Reklamace – postup


Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit
prodávajícímu.

Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např.
fakturou či prodejním dokladem.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství,
popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího
uplatnění.

Pro zahájení reklamačního řízení je důležité zaslat kompletní fotodokumentaci, která by měla
obsahovat následující fotografie:

1) Etiketa s číslem zásilky, kde jste uveden jako příjemce
2) Balení celé zásilky (alespoň ze dvou úhlů, manipulační značky)
3) Balení poškozeného zboží - výplně
4) Poškozené zboží
5) Přesný popis a počet poškozeného zboží

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.
Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením
§ 2095 - § 2117 a §2165 - §2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:
Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců
od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců
(toto bude vyznačeno v prodejním dokladu). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu
připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze
věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující,
potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají
jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně
v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při
převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením §2161 občanského
zákoníku, tedy:
a) zboží vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,
c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i
v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě
nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupíli
kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i
v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li
se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci
právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
Je-li však v potvrzení uvedená jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při
koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).
Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení
vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za
vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající
způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující
předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího
včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při
vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění jedná-li se o vadu,
kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho
prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí
se o jejich vlastnostech a množství.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo se zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu
po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí,
žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady
v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující
své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo
na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady
může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátí v tom
stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objednáním vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při
obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a
dá prodávajícímu náhradu do výše, v niž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby
použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást
věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li
však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost
ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána,
běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný něž prodávající,
běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu
nejpozději do tří týdnů od převzetí a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.